Főoldal » Fájlok » Hasznos publikációk

Autóhitel szerződések ezrei nem jogszerűek!
2014-03-31, 5:55 PM

Autóhitel szerződések ezrei nem jogszerűek!

A napokban másodfokon is pert nyert egy hölgy, egy olyan autókereskedés ellen, amely egy lízingcég helyett írta alá a szerződést, holott erre nem volt engedélye.

A bíróság kimondta, hogy el kell számolniuk egymással a feleknek. Ekkor legrosszabb esetben is a hitelfelvevőnek csak a hitelt meg jegybanki kamatot kellene kifizetnie és az árfolyam különbözetet valamint a kamatköltséget nem.

Már csak ezért is érdemes utánanéznetek és ellenőriznetek a hitelszerződés érvényességét, hiszen 2010 előtt rengeteg olyan autókereskedő volt, aki anélkül, hogy pénzügyi szolgáltatásra lett volna engedélyük aláírták a kölcsönszerződéseket.

Az autóhitel szerződések ezrei így aztán eleve nem jogszerűek ezért nagy az esélye hogy az adósok számára, előnyös ítélet szülessen a bíróságon, ha alaposan megvizsgálják a szerződéseiket.

Érdemes a következővel kezdenetek: A Magyar Nemzeti Bank közzétett egy 42 oldalas listát, amelyen azok a cégek szerepelnek, amelyeknek volt joguk kölcsönszerződések aláírására.

Bankok esetében:

http://mno.hu/data/kepgaleria/mno/PDF-ek/ugynoksegi_engedelyek.pdf

Hitelintézetek esetében:

http://mno.hu/data/kepgaleria/mno/PDF-ek/banki_engedelyek.pdf

A listák 2009. december 31-én hatályos engedélyek alapján tartalmazzák mindazon pénzintézeteket, amelyek igénybe vettek olyan vállalkozásokat, amelyek a nevükben eljárhattak, illetve azon cégek, úgynevezett ügynökök listáját is, amelyek jogosultak voltak a velük kapcsolatban álló pénzintézet nevében önállóan eljárni.

Amennyiben a hitelügyletetek 2010 előtt jött létre, és a hitelszerződésedet az autókereskedő írta viszont nem találjátok az autókereskedő cég a nevét az MNB listáin, úgy vélhetően hitelszerződésetek szabálytalan módon jött létre..

Jogászok azt tanácsolják, hogy amennyiben valóban támadható a szerződés érdemes megpróbálkozni a peren kívüli megegyezéssel, mert így lerövidíthető a procedúra ideje és hamarabb közös nevezőre juthatnak, mint évekig várni egyik ítéletről a másikra.

A pénzintézetek persze mindent kitalálnak, hogy mentsék a bőrüket, a bankok, ugyanis (egyes hírek szerint) visszadátumozva adják a megbízásokat az autókereskedőknek a kiegészítő pénzügyi tevékenységre vonatkozó szerződések kapcsán.

Ezek a megállapodások közel 100%-a korábban nem volt megkötve, per esetén ennek ténye a bíróságon bizonyítható, a szerződéskötés időpontjában érvényben volt cégkivonat lekérésével. Hogy ügyetekben mi a helyzet, utánajárhattok az autókereskedő tárolt cégkivonatában, melyhez a következő weboldalon tudtok hozzáférni:

http://www.e-cegjegyzek.hu/index.html

A cég tevékenységét taglaló fejezetben feltétlenül szerepelnie kell a következő tevékenységnek : „6619 ’08” TEAOR számnak – Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység (ez a régi 6713 ’03 TEAOR – Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 2008 utáni megfelelője. Mindenképpen nézzétek meg a bejegyzés keltezési időpontját is és azt is, hogy mikor lépett hatályba.

Azt, hogy mit gondol a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete vagy a PSZÁF, az ezen a linket tudjátok elolvasni:

https://felugyelet.mnb.hu/data/cms2103063/biztk44.pdf

Első lépés:
Szerezd meg az autód tulajdonjogát!
Törzskönyv kikérése.

Figyelem: Azonnal cselekedj, mert ezzel korlátozod a bank jogait, és ez jobb pozícióba hoz Téged. A kocsit nem fogják elvenni, és számodra megfelelő tárgyalási alapot biztosít a továbbiakhoz!

1., Nézzétek meg, hogy a hitelfelvétel óta eltelt-e az 5 év. Valószínűleg igen.

Törzskönyv visszakérő mintalevél

http://www.civilkontroll.com/torzskonyv-visszakero-autosoknak/

2., Küldjétek el a hitelt folyósító banknak a fentebb megtalálható un. törzskönyv visszakérő mintalevelet, írassátok alá mindenkivel, az adósokkal, és a kezesekkel is egyaránt, és adjátok fel postán tértivevénnyel, vagy ügyfélkapus megoldással. Ezen levél alapján 8 napon belül meg kell, hogy kapjad a Törzskönyvet, és az opciós jog törlésére vonatkozó banki igazolást.

3., Ha nem kapod meg, reklamálj, és ismételten szólítsd fel őket, hivatkozva az alábbi törvényi tényállásra:

!!!!!Az opciós jog meghosszabbítása törvénytelen!!!!

Precedens értékű itéletek:
1./ CIB elleni ítélet:

http://hitelsikerek.hu/wp-content/uploads/2014/02/28.P.24.021_2012_CIB-Lízing_dr.Léhner.pdf

2./ LOMBARD elleni ítélet:

16.G.40.544_2013_11_Lombard-törzskönyv_Watermark.pdf

A Legfelsőbb Bíróság Pfv. IX. 21.323/2010/6. számú ítéletében kimondja, hogy „ A Ptk 375.§. (4) bek alapján a vételi jog esetében is irányadó a Ptk 374.§. (2) bekezdése értelmében vételi jogot legfeljebb 5 évre lehet kikötni, az ezzel ellentétes megállapodás pedig semmisnek minősül.

E rendelkezés meghozatalakor a jogalkotó figyelembe kívánta venni, hogy a vételi jog fennállása alatt a tulajdonosnak rendelkezési joga nagyfokú korlátozását kell elszenvednie, – biztosítani kell, hogy a vevő egyoldalú nyilatkozatával gyakorolhassa vételi jogát – és e korlátozás ellensúlyozása érdekében indokoltnak találta, hogy a vételi jog kikötésére legfeljebb 5 éves időtartamra szólóan kerülhessen sor” továbbá „az ÁSzF azon rendelkezésének, hogy a kölcsönszerződésben kikötött korábbi vételi jogot annak megszűnésekor ugyancsak a kölcsönszerződésben kikötött, de a korábbi vételi jog megszűnésének napját követő napon hatályba lépő másik vételi jog váltja fel, egyetlen oka, hogy a vételi jog 5 éves időtartama meghosszabbodjon, tehát a vitatott rendelkezés tipikus esete a jogszabály megkerülésére irányuló tilos szerződésnek!

Azzal hogy az ÁSzF a második vételi jog beálltának a hatályát az első vételi jog megszűnését követő naphoz köti, ugyan két részre osztja az eladót 5 évet meghaladóan folyamatosan megillető vételi jogot, de ettől függetlenül ez a rendelkezés érvénytelen mert célját tekintve a hivatkozott jogszabályi rendelkezés megkerülésére irányul”

4., Ha a banktól megkapod a Törzskönyvet és a banki igazolást, akkor irány az okmányiroda!

A következő dokumentumokra lesz szükséged:
- forgalmi engedély, - bejegyzésre, törlésre irányuló eredeti banki igazolás, - érvényes személyazonosságot igazoló okmány (személyazonosító igazolvány, kártyaformátumú vezetői engedély, útlevél), - lakcímigazolvány (ha kiállításra került), - cég esetén: eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta, cégbírósági kivonat (3 hónapnál nem régebbi), - teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás, ha az ügyintézésben nem a tulajdonos vagy a cég képviselője vesz részt, - a záradék bejegyzés/törlés díjának megfizetését tanúsító igazolás.

30 nap, de a kérelem hiánytalan benyújtása esetén azonnal megtörténik a nyilvántartásba vétel.

A gépjármű tulajdonjogot korlátozó bejegyzés, záradék törlése okmány kiadása nélkül:
- 2.300 Ft illeték befizetése csekken. A csekket az ügyintéző adja.

5. lépés: az aláírási jogosultság ellenőrzése, és az ezzel kapcsolatos teendők végzése, mert a szerződésed nagy valószínűséggel semmis, de előbb legyen a tiéd az autó, csak 2300 Ft illeték+ postaköltségért!

Mit lehet (kell) tenni, ha a hitelintézet
közben el akarja vinni az autónkat?

1. Ha el akarja vinni a pénzügyi intézmény megbízottja a gépjárművet, azonnal rendőrt kell hívni.
2. Egyúttal ajánlott írásban felszólító levéllel követelni a pénzügyi intézményt, hogy azonnal hagyjon fel a bűncselekményt megvalósító magatartásával.
3. Egyúttal a kerület vagy helység jegyzőjétől lehet birtokvédelmet kérni, hiszen jóhiszemű birtokos az adós.
4. A rendőrséghez is feljelentéssel lehet élni, zaklatás és birtokháborítás miatt.

Kártérítés kérdése:

Dr. Szabó V. László kártérítéssekkel foglalkozó ügyvéd úr írása alapján.
A Ptk. pontosan és alaposan meghatározza kölcsön fogalmát. Az már tényként kezelhető, hogy a deviza alapú hitel ennek nem felel meg!

Ptk. 523. § (1) „A kölcsönszerződés alapján a hitelintézet vagy más hitelező köteles meghatározott pénzösszeget az adós rendelkezésére bocsátani, az adós pedig köteles a kölcsön összegét a szerződés sze¬rint visszafizetni.

Ha a hitelt hitelintézet adja a kölcsönt felvevőnek, akkor ez után az adós kamatot köteles fizetni. Vagyis: Az adós egy meghatározott összeget meghatározott időre felvesz hitelként, majd ezt a szerződésben rögzített kamattal megnövelt mennyiségben a futamidő lejártáig vissza kell fizetnie.

Devizahitel esetén a kölcsönt felvevő forintban vette fel a hitelt, az adósságát forintban törleszti, de az árfolyam ingadozását ráterhelik a tartozásra. Így az adós teljesen védtelenné válik, hiszen az árfolyam ingadozását nem tudja befolyásolni, sőt azt sem tudja, hogy mikor hogyan alakul, így nem tudja azt sem, hogy a törlesztőrészlet mikor hogyan fog változni és végül mekkora összeget kell majd visszafizetnie a futamidő végére.

A bank a hitelt felvevőnek vételi árfolyamon adja át a felvenni kívánt kölcsönt, a hitelt azonban eladási áron kell visszafizetni. Ez az árfolyamrés nem szerepel a teljes hiteldíj mutatóban, azért a szerződés semmissé nyilvánítható. Ha a bank ezen árfolyamrés után nem fizeti be az adót, az már adócsalásnak is tekinthető.

A lényeg, hogy a devizahitel semmilyen körülmények között nem illeszkedik meg a Ptk. hatályos rendelkezéseibe így hibás terméknek minősíthető. Ha a termék hibás, akkor pedig a terméket értékesítő felel a hibás termék értékesítésével okozott károkért!

Tulajdonképpen ha egy hibás terméknek köszönhetően kényszerültek rá az emberek arra, hogy emelt összegű törlesztőrészleteket fizessenek és emiatt nem jutott elegendő összeg más dolgok finanszírozására, mint például a megfelelő minőségi élelmiszer, gyógyszerek megvásárlása és az emiatt fellépő stressz esetlegesen egészségkárosodást okozott, akkor ezek miatt kártérítést igényelhet!

Ez nem bemondásra működik orvosi igazolások, szakvélemények kellenek, melyek alátámasztják, hogy az adott betegség az okozott állandó stressz következtében alakult ki.

(Tatár József összeállítása webes forrásokból.)

Kategória: Hasznos publikációk | Hozzáadta:: Hitel-Segítség
Megtekintések száma: 455 | Letöltések: 0
Összes hozzászólás: 0